Blizu vas
 

Operacija (projekt) vsebuje usposabljanja na področju medijev, namenjeno pa je pripadnikom različnih manjšinskih etničnih skupin, priseljencem, prosilcem za azil, beguncem in pripadnikom narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Usposabljanje je zastavljeno celostno in je razdeljeno na različne sklope, skozi katere bodo posamezniki osvojili znanja in kompetence za kakovostni angažma na področju različnih medijev: dokumentarnega filma in videa, kulturnega menedžmenta in organizacije kulturnih prireditev, kreativnega in novinarskega pisanja ter razvoj pripovedi, vsebinskega in grafičnega oblikovanja spletnih strani ter medkulturnega animatorstva.

Udeležence bomo skozi proces neformalnega učenja uvedli v medije in preko tega omogočili širši družbeni angažma. Ranljivim družbenim skupinam, ki so pogosto soočene z negativno medijsko podobo o sebi, ponujamo možnost soustvarjanja le-te na način, ki je v skladu tako s človekovimi pravicami kot tudi s tem, kako dojemajo same sebe in svojo resničnost . Uvajali bomo inovativne načine mreženja na vseh ravneh ter vplivali na večjo družbeno vključenost. Dolgoročno pa želimo s projektom povečati zaposlovanje navedenih ranljivih skupin na področju filmske/video produkcije, medijev, kulturnega menedžmenta in medkultune animacije. K zagotavljanju učinkov projekta bodo prispevali usposobljeni mentorji, razvijali pa bomo tudi medvrstniško, medgeneracijsko in medkulturno podporo.

»Operacijo Blizu vas sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«

Operacija je sofinancirana v višini: 119.863,27 EUR

Kazalniki:
- Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v usposabljanja: 60
- Zaposlitev predstavnice iz ranljive skupine: 1

Obdobje izvajanja operacije: 20.6.2016 - 31.08.2017

Kontaktna oseba: Andrea Celija

   
   
 
 
   
   
   
   
   
   

cc Luksuz produkcija 2016.